ถูกหรือผิด, หรือเราแค่อยู่คนละฝั่ง

บนความเชื่อในเส้นแบ่งและอำนาจ เราเชื่อสิทธิเหนือพื้นที่  
เรารักมายาคติของรัฐ ถือตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในรัฐ และถือรัฐเป็นของตัวเอง  
พอเข้าใจได้หรอกนะ  
เราตั้งตัวว่าเกลียดบางสิ่ง เหยียดเขา ไม่ใส่ใจ จะสนใจ  
ตรงนี้ยังพอเข้าใจว่าอคติพวกนี้มันก็มาคู่กับมายาคติเดิม
ที่บดบังสายตาให้เราเลือกมองข้ามความเป็นมนุษย์
ไปมองแค่เรื่องฝั่งฝ่าย  

สงสัยคือ
เวลาที่เชื่อว่าตัวเองถูก
มันจะเป็นไปได้อย่างไร
ที่เราจะถูกเสมอ ที่รัฐของเรา จะถูกเสมอ  
ทำไปได้อย่างไร เชื่อมั่น โดยไม่ใคร่จะตรวจสอบ
ในสิ่งที่ฟังความมาจากแค่ข้างเดียว        

Is there anyone who
Ever remembers changing their mind from
The paint on a sign?

สัญญะบนผ้าผืนบาง ปลิวไสวเหนือเสา เราเรียกมันว่าธง มอบความหมายว่าคือชาติ  

Is there anyone who really recalls
Ever breaking rank at all
For something someone yelled real loud one time

ความเป็นเรา ความเป็นเขา เสพข่าวจากเพียงฝั่งหนึ่ง และเชื่อมั่นถือมั่น ไม่ใส่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามเขามีอะไรจะกล่าว  

Everyone believes In how they think it ought to be
เพราะมันควรจะเป็นเช่นนั้น, เป็นของเรา  

Everyone believes And they're not going easily
เราไม่ยอมปล่อยวางหรือผ่อนผัน, เป็นของเรา

   

Belief is a beautiful armor
But makes for the heaviest sword

ความเชื่อเป็นเกราะที่งดงาม แต่ก็มีไว้สำหรับรับดาบที่หนาหนักเช่นกัน  

Like punching under water
You never can hit who you're trying for

ราววาดหมัดใต้น้ำ ไม่อาจชกโดนอะไรที่เราตั้งใจไว้  

Some need the exhibition
And some have to know they tried

บางคนก็ต้องการป่าวประกาศ บางคนก็อยากรู้สึกว่าได้พยายามบางอย่าง  

It's the chemical weapon
For the war that's raging on inside

หรือแท้จริงมันก็คืออาวุธเคมี ที่กระตุ้นสร้างให้สงครามมันร้อนเร่าออกมาจากภายใน

   

Everyone believes From emptiness to everything
จากดินแดนว่างเปล่า กลายเป็นทุกอย่าง, เป็นของเรา  

Everyone believes And no one's going quietly
ไม่มีทางที่จะปล่อยให้ทุกอย่างผ่าน, เป็นของเรา

   

We're never gonna win the world
We're never gonna stop the war
We're never gonna beat this If belief is what we're fighting for

เราคงไม่อาจชนะโลก เราคงไม่อาจจบสงคราม เราคงไม่อาจชนะสิ่งนี้ ถ้าเรายังเชื่องมงายกับสิ่งที่เราสู้อยู่เพื่อ

   

What puts a hundred thousand children in the sand
Belief can Belief can

แล้วอะไรวางร่างเหล่านั้นลงหลับไหลในพื้นดิน ความเชื่อไง, ความเชื่อ  

What puts the folded flag inside his mother's hand 
Belief can Belief can

แล้วอะไรที่พับเอาธงสู่มือของแม่พวกเขา ความเชื่อไง, ความเชื่อ

 

 

 

 

อะไรหรือใคร ที่ถูกเกินไป ก็ยิ่งมักจะผิดสักที่เสมอ