แด่

ความลึกของเวลา สติถึงสิ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ฉันที่ไม่เคยแยกขาดจากฉัน

ไม่ใช่จากสิ่งที่คนอื่นมองเข้ามา
แต่สิ่งที่ฉันเป็นมา
และรู้สึกออกไป

แค่เจตนา
ณ เวลานั้น
ที่ใช้วัดค่าได้

ไม้บรรทัดของคนหนึ่งคน
ที่ควรค่าจะมีไว้
วัดตัวเองในวันอื่น

หากวันไหนสั้นลง
ฉันจะได้มีโอกาสที่จะมอง
ตัวฉันด้วยสายตาของฉันเอง