PERSONAL REALITY

ก่อนที่จะปล่อยให้เสียงไร้ความหมายสั่นผ่านห้วงอากาศออกไป เธอหลับตา

.

ต่าง กับสื่อเคลื่อนไหวบนจอภาพไม่นิ่ง
ผมจ้องมองช่องภาพบนกระดาษนี้เนิ่นนานเป็นนาทีก็ได้
วินาทีที่เธอหลับตา

ยอดเยี่ยมจริงจริง

.

ภาพบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจของเธอ
ภาพที่เธอสร้างขึ้น จากเสียงที่เธอกำลังจะสร้างขึ้น
เสียงที่เธอใช้เวลามากมายทำความเข้าใจ ไล่ฟังเรียงเล่น ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า

ภาพของเสียงที่จะไม่มีวันถูกถ่ายทอดออกไปเป็นภาพ

.

แล้วเธอก็เปล่งเสียง

And birds go flying at the speed of sound,
to show you how it all began.