a day as a dot

.
.
a day as a dot
.
.
ในหนึ่งวัน เราได้ทำอะไรลงไปบ้าง ?
ในทุกทุกหนึ่งวันเราเคลื่อนที่ไปจากวันก่อนหน้าอย่างไร ?
.
สิ่งที่เราต้องการจะมีในชีวิต ก็คงคล้ายคล้ายเป็นภาพ
จากวันที่หนึ่งไปวันที่สอง เราเลื่อนจุดสร้างเส้นขึ้นมา
.
.
.
a day as a dot
days as dots
dots as line
.
.
.
บางทีที่จะสร้างเส้นโค้งที่สวยงามก็อาจจะต้องใช้เวลา
เคลื่อนตัวเชื่องช้าสร้างเส้นโค้ง
.
หรือบางทีที่เราจะสร้างเส้นตรงยาวยาว
เราก็อาจะต้องเร่งตัวสุดตัวเพื่อลากเส้นระหว่างจุดนี้ให้ยาวที่สุด
.
ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นเอียงกระเท่เร่
ภาพนั้นค่อยค่อยก่อตัวขึ้นอย่างเชื่องช้า
.
.
.
i drew a line, i drew a line for you
.
.
.
บางทีก็บรรจง
บรรจงเกินไป ภาพก็อาจเสร็จไม่ทันเวลาน้อยนิดของช่วงชีวิต
.
บางทีก็ถุย
ถุยเกินไป ภาพที่สร้างขึ้นมาก็อาจไม่สวยงาม ไม่ฟังก์ชั่น ไม่มีคุณค่า
.
ถ้าภาพเล็ก เราก็ผ่านมันไปได้เร็ว
ถ้าภาพใหญ่ เราก็อาจต้องใช้เวลา
.
จะมีกี่ภาพที่เราอยากจะวาด
จะใช้จำนวนจุดที่มีจำกัดของเราวาดอะไร
ภาพนั้นมีความหมายกับเราแค่ไหน
.
.
.
ทั้งหมดนั้นก็เป็นการมองการไกล
เราก็ยังคงทำสิ่งที่เราทำเสมอมา
 
.
 
 
.
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
จุด