i close my eyelid to reveal

open up your eyes
เสียงเรียกร้องจากภายนอก กระตุ้นดวงตาให้เปิดออก
เรียกร้องให้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
จากนั้นก็เริ่มต้นกระบวนการให้ความรู้
สิ่งนี้เหล่าคืออะไรบ้าง ถูก ผิด ความสุข ความทุกข์
 
หลายครั้งสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้น ก็กลับไม่อยู่ในสายตา
อาจเห็น แต่ไม่ใส่ใจ หรืออาจไม่เก็บมาครุ่นคิดให้เข้าใจ
สุดท้ายเมื่อเรารู้ตัวว่าพลาดมันไป
ภาพที่เคยผ่านสายตาแต่ไม่ได้จดจำไว้จะยังอยู่ในความนึกคิดเราได้หรือไม่
 
 
 
 
สี ฟ้ า ค ร า ม อ่ อ น ใ ต้ เ ป ลื อ ก ต า
 
 
 
 
บางสิ่งไม่ต้องมองเห็นด้วยตา
ไม่ต้องเข้าใจ
ไม่มีถูกและผิด
 
แค่เป็นไป